Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa ósemka” w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bajkowa8.pl

Daty publikacji strony internetowej: 2017-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podświetlane linki
 • podkreślone linki
 • mapa strony
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szarości
 • jasne tło
 • wyłączenie animacji na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje  sporządzono dnia 07-01-2022 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez firmę:  ITadmin24 Przemysław Drabik.

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Drabik – biuro@itadmin24.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 784 917 767. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dla interesantów dostępne jest wejście od frontu przedszkola. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na parterze, blisko wejścia do przedszkola. Wejście główne do budynku składa się 4 schodów i szerokiego podestu, jest zadaszone. Przedszkole posiada podjazd dla niepełnosprawnych z możliwością wjazdu do budynku osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym do budynku. Na wyższą kondygnację w całym przedszkolu prowadzą szerokie bezpieczne schody posiadające poręcze. Wszystkie ciągi komunikacyjne w przedszkolu są szerokie, wyłożone antypoślizgową, bezpieczną powietrznią bitumiczną. Przedszkole nie posiada windy osobowej. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod numerem 134325864.

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parkingu przy przedszkolu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, a tym samym do budynku przedszkola. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content