Kompetencje społeczno-emocjonalne

Kompetencje emocjonalno – społeczne

Umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób oraz zdolność kontrolowania i modyfikowania własnych impulsów zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, budowanie satysfakcjonujących relacji, współdziałanie w grupie, radzenie sobie w sytuacjach interpersonalnych oraz rozwiązywanie konfliktów i problemów stanowi sedno funkcjonowania w społeczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA W SFERZE EMOCJONALNO – SPOŁECZNEJ

3 LATKA

 • Samoobsługa: sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, je samodzielnie, umie pić przez słomkę oraz z otwartego kubka, myje i wyciera rączki, potrafi samodzielnie zdejmować ubrania i założyć niektóre części garderoby np. buty, luźne spodnie
 • Unika drobnych niebezpieczeństw: np. wie, że może się poparzyć
 • Samo wynajduje już sobie zabawy: nie potrafi jednak bawić się długo
 • Stopniowo przyswaja reguły pozwalające na funkcjonowanie
  w grupie
 • Zaczyna rozumieć zasady społeczne
 • Przyswaja słownictwo za pomocą którego może nazwać emocje
 • Zaczyna przeżywać emocje takie jak wstyd, zazdrość, poczucie winy, zakłopotanie
 • Umie wykonać pojedyncze polecenia np. podaj klocek

4 LATKA

 • W zakresie samoobsługi: samodzielnie korzysta z toalety, myje
  i wyciera ręce, umie umyć swoją twarz, posługuje się łyżką
  i widelcem, samodzielnie się rozbiera, umie założyć luźniejsze części garderoby, przesypia noc bez moczenia się.
 • Wzrasta zdolność samokontroli np. umie wytłumaczyć sobie bez płaczu decyzje podjęte wobec niego przez opiekuna
 • Zaczyna pojawiać się kontrola własnych ekspresji np. kontrola wybuchów złości
 • Pojawia się zdolność do reakcji odroczonych np. czekania na swoją kolej
 • Pojawia się zdolność rozumienia i respektowania obowiązujących
  w grupie zasad
 • Prosi o pozwolenie np. gdy chce pobawić się zabawką kolegi
 • Kształtuje się umiejętność współdziałania w grupie np. wspólne budowanie z klocków
 • Potrafi samodzielnie przygotować przybory do rysowania, pełni rolę dyżurnego
 • Zaczyna uczestniczyć w zabawach tematycznych i grach
  z regułami np. zabawa w sklep, w chowanego
 • Głębiej przeżywa emocje takie jak wstyd, zazdrość, zakłopotanie, duma
 • Dysponuje pokaźnym zasobem słów za pomocą których nazywa emocje swoje i innych
 • Występuje przed innymi, chce się popisać

5 – 6 LAT

 • W zakresie samoobsługi: samodzielnie korzysta z toalety, doskonali umiejętność podcierania się, bez pomocy myje twarz i zęby, radzi sobie w kąpieli, samo ubiera się, zapina guziki, zapina pasek, wiąże supełek, sześciolatek umie zawiązać kokardkę i buty. Używa sztućców, doskonali umiejętność posługiwania się nożem, sprząta swój pokój, układa rzeczy w szafkach.
 • Chętnie uczestniczy w grach opartych na współzawodnictwie
 • Wzrasta znaczenie autorytetów innych niż rodzice
 • Z własnej inicjatywy używa adekwatnie do sytuacji zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję , przepraszam
 • Ma ulubionego kolegę/koleżankę
 • Potrafi słuchać bez przerywania
 • Umie wykonać złożone polecenia trzyetapowe np. połóż talerz na stole, potem zamknij drzwi, a potem podaj mi sok który stoi na szafce.
 • Pojawia się pełna zdolność do złożonych zabaw tematycznych zorganizowanych w ciąg zdarzeń.
 • Staje się gotowe do radzenia sobie z sytuacjami zadaniowymi

WYBRANE TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU EMOCJONALNO – SPOŁECZNYM

NIEDOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA

 • Nieadekwatność reakcji emocjonalnych do sytuacji
 • Zachowania agresywne lub lękowe z błahych powodów
 • Szybkie popadanie w skrajne emocje
 • Trudności z panowaniem nad silnymi emocjami oraz
  w częstszym występowaniu negatywnych reakcji emocjonalnych
 • Nieumiejętność regulowania swoich reakcji uczuciowych zgodnie
  z wymogami otoczenia
 • Łatwe zniechęcanie się do zajęć sprawiających trudność
 • Słabsze poczucie obowiązku
 • Kierowanie się zasadą przyjemności
 • Potrzeba stałego zainteresowania ze strony dorosłych
 • Trudności z podporządkowaniem się poleceniom wydanym grupie
 • Uporczywe żądanie pomocy
 • Trudność w adaptacji do zmian
 • Trudność w pokonywaniu przeszkód związanych z problemami sytuacyjnymi
 • Słaby kontakt z rówieśnikami – częste konflikty
 • Niechęć do podejmowania w grupie funkcji mało atrakcyjnych
 • Trudności do podporządkowania się regułom
 • Zmniejszona samodzielność

ZACHAMOWANIE EMOCJONALNE

 • Nieśmiałość w nawiązywaniu kontaktów
 • Trzymanie się na uboczu grupy
 • Przyjmowanie postawy obserwatora
 • Częste wycofywanie się z nowych czynności i zabaw
 • Przejawianie wysokiego poziomu lęku
 • Małomówność, zamknięcie w sobie
 • Duża wrażliwość na ocenę ze strony innych
 • Mała ekspresja mimiki twarzy
 • Skrupulatne wykonywanie zadań
 • Niepewność i napięcie emocjonalne w trakcie wykonywania zadania

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

 • Nadruchliwość – ciągłe pozostawanie w ruchu
 • Niepokój ruchowy – wykonywanie drobnych ruchów
  w sytuacjach wymagających bezruchu
 • Nawyki ruchowe –np. poprawianie włosów,obgryzanie paznokci
 • Często słaba koordynacja ruchowa
 • Nadmierna hałaśliwość w zabawie
 • Nieustanna zmiana form aktywności – nie kończy jednej czynności i już rozpoczyna kolejną
 • Trudności z rozpoczęciem lub zakończeniem zadania
 • Wzmożony odruch orientacyjny
 • Trudności w spostrzeganiu i zapamiętywaniu
 • Brak umiejętności dłuższej koncentracji na jednej czynności
 • Trudności ze słuchaniem opowiadań, nauką piosenek i wierszy
 • Trudności ze zorganizowaniem pracy i zabawy
 • Gubienie przedmiotów
 • Niechęć do zadań wymagających dłuższego wysiłku umysłowego
 • Niecierpliwość
 • Wzmożona emocjonalność
 • Pobieżne i pochopne wykonywanie zadań
 • Impulsywność
 • Przerywanie wypowiedzi innym
 • Nieumiejętność czekania na swoją kolej
 • Udzielanie nieprzemyślanych odpowiedzi

ZACHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE

 • Nadmiernie spokojne
 • Mała ruchliwość
 • Bierność
 • Przyjmowanie roli obserwatora
 • Długi czas zastanawiania się, podejmowania decyzji, odpowiedzi
 • Słaba reakcja na zmiany, nowe sytuacje
 • Brak wyraźnego zainteresowania zadaniem, sytuacją
 • Skłonność do naśladowania innych
 • Mało ekspresyjne reakcje emocjonalne
Skip to content